Naši milí zákazníci! Rozhodli sme sa zlepšiť naše webové stránky a e-shop. Chvíľu vám preto nepôjde nakupovať. Čoskoro bude všetko tak, ako má a ešte lepšie! Ďakujeme za pochopenie!

Obchodné podmienky

Obchodní společnosti Coqui, s.r.o.

se sídlem Nová 78, Poprad 058 01, Slovenská republika

identifikační číslo: 47 365 099

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti

Coqui, s.r.o. , so sídlom Nová 78, Poprad 058 01, identifikačné číslo: 47 365 099  (ďalej len „predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.coqui.shoes/sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu").


1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnených na adrese www.coqui.shoes/sk (ďalej len „webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.


1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.


1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedielnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.


1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET


2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.


2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri ich akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.


2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.


2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.


2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to predovšetkým v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).


2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.


3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY


3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru ostávajú v platnosti po dobu, pokým sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH a PHE. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestneného na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.


3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.


3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:


3.3.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),


3.3.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a


3.3.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka").


3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci ihneď po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho").


3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).


3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením a prijatím objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.


3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré už predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.


3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.


4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2600328439/8330, vedený v spoločnosti Fio banka, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho");
  • BAN:  CZ3920100000002600328439  BIC/SWIFT:  FIOBCZPPXXX


4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Služby a poplatky:

  • Doručenie GLS -  2,99 Eur
  • Dobierka - 1,29 Eur
  • Znovuzaslanie tovar GLS - 4 Eur
  • Znovuzaslanie tovar, neuznané Reklamácia - 4 Eur
  • Výmena tovaru -0 Eur
  • Opätovné uskladnenie tovaru - 6 Eur


4.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.


4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.


4.6. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.


4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.


4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.


5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník"), nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší spotrebiteľ ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.


5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s novým zákonom č. 102/2014 právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Kupujúci musí do 14 dní od prevzatia tovaru odoslať odstúpenie predávajúcemu na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@coqui.sk, alebo na adresu prevádzky predávajúceho Coqui Eshop, Nová 78, Poprad, 058 01. Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.


5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebený a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu hradí kupujúci.


5.4. V lehote sedem (7) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, predovšetkým za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný.


5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci plnenie poskytnuté kupujúcim kupujúcemu do sedem (7) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 5.4 obchodných podmienok, najneskôr však do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim.


5.6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu týmto vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený začať jednostranne proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.


5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.


5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.


6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU


6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpne zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy zmluvný na základe požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.


6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.


6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.


6.4. Výmeny sú doručované spoločnosťou GLS zdarma. Manipulačný poplatok u neuznaných reklamácií, opätovných výmen a znovu zaslaných zásielok činí 4 EURO. Tovar pošlite na adresu Coqui Eshop, Nová 78, Poprad, 058 01. Tovar musí byť vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, so všetkými visačkami a v pôvodnom obale. Pred výmenou vždy kontaktujte predajcu, ktorý vám poskytne kompletné informácie ako správne pri výmene postupovať.


6.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.
6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.


7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA


7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (predovšetkým ustanovením § 612 a nasl. občianskeho zákonníka).


7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vad. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi predvádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.


7.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.


7.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).


7.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.


7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.
 

7.7 U tovaru predávaného so zľavou sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola zľava priznaná. Predávajúci za tieto vady tovaru nepreberá zodpovednosť.


8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN


8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.


8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.


8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.


8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 53a odst. 1 občianskeho zákonníka.


8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užitia webovej stránky v rozpore s ich určením.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 

10. ALTERNATÍVNY SPOSOB RIEŠENIA SPOROV


10.1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: podporasvk@coqui.shoes


10.2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.


10.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.


10.4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.


10.5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk


10.6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.


10.7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.


10.8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 
11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A ULOŽENIE COOKIES

 

11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 


12. DORUČENIE


12.1. Ak nebude dohodnuté inak, kompletná korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručená na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.

 

13. POUŽÍVANIE ZĽAVOVÝCH KUPÓNOV

13.1. Predávajúci môže kupujúcemu vystaviť na nákup zľavový kupón v rôznej nominálnej hodnote ,alebo percentuálnu zľavu. Zľavový kupón nie je právne nárokovateľný. Na jednu objednávku možno použiť iba jeden zľavový kupón. Nevyčerpaná cena v prípade nominálnej hodnoty kupónu v rámci jedného nákupu sa neprepláca a prepadá. Na tovar, ktorý je už zľavnený či v akcii, zľavový kupón uplatniť nemožno.

 

13.2. V prípade odstúpenia od zmluvy z akýchkoľvek dôvodov, alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia produktu kupujúcim predávajúcemu zakúpeného na základe uplatneného zľavového kupónu, má kupujúci nárok len na vrátenie sumy, ktorú za nákup produktu uhradil nad hodnotu zľavového kupónu peňažnými prostriedkami.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


14.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany ustanovujú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.


14.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha iným povoleniam. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.


14.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.


14.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.


14.5. Kontaktné údaje predávajúceho a adresa pre doručovanie Coqui Eshop, Nová 78, Poprad, 058 01, adresa elektronickej pošty info@coqui.sk, telefón 00 420 733 230 865.

 

V Prahe dňa 1.10.2014